มาตรา 97 ของรัฐธรรมนูญไลบีเรีย พ.ศ. 2529 ระบุว่า

มาตรา 97 ของรัฐธรรมนูญไลบีเรีย พ.ศ. 2529 ระบุว่า

การดำเนินการทางบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ หรือการบริหารที่ดำเนินการโดยสภาการไถ่ถอนประชาชน หรือโดยบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือน ในนามของคณะมนตรีตามกฤษฎีกาใด ๆ จะถูกสอบสวนในการดำเนินการใดๆ และด้วยเหตุนี้ จึงไม่เป็นการชอบด้วยกฎหมายสำหรับศาลหรือคณะตุลาการอื่นใดที่จะออกคำสั่งหรือให้การเยียวยาหรือการบรรเทาทุกข์ในส่วนที่เกี่ยวกับหรือการกระทำดังกล่าว ข) ศาลหรือคณะตุลาการอื่น ๆ จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้นต่อรัฐบาลไลบีเรียไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการมีผลบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญนี้หรือต่อบุคคลหรือบุคคลใด ๆ

 ที่ช่วยเหลือในลักษณะใด ๆ

 ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของ ประเทศไลบีเรีย เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2523 ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำหรือค่าคอมมิชชันใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจาก: (i) การล้มล้างรัฐบาลที่มีอำนาจในไลบีเรียก่อนการจัดตั้งรัฐบาลของสภาการไถ่ถอนประชาชน; (ii) การระงับรัฐธรรมนูญของไลบีเรียเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2390 (iii) การจัดตั้ง การทำงาน และองค์กรอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสภาการไถ่ถอนประชาชน (iv) การกำหนดบทลงโทษใดๆ รวมทั้งโทษประหารชีวิต หรือการริบทรัพย์สินใดๆ โดยหรือภายใต้อำนาจของสภาการไถ่ถอนประชาชนภายใต้คำสั่งของสภาตามแต่ไม่จำกัดเพียงมาตรการที่สภาดำเนินการ เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดและการกระทำผิดต่อชาติไลบีเรีย ประชาชน เศรษฐกิจ หรือสาธารณประโยชน์ และ (v) การก่อตั้งรัฐธรรมนูญนี้” (ii) การระงับรัฐธรรมนูญของไลบีเรียเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2390 (iii) การจัดตั้ง การทำงาน และองค์กรอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสภาการไถ่ถอนประชาชน (iv) การกำหนดบทลงโทษใดๆ รวมทั้งโทษประหารชีวิต หรือการริบทรัพย์สินใดๆ โดยหรือภายใต้อำนาจของสภาการไถ่ถอนประชาชนภายใต้คำสั่งของสภาตามแต่ไม่จำกัดเพียงมาตรการที่สภาดำเนินการ เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดและการกระทำผิดต่อชาติไลบีเรีย ประชาชน เศรษฐกิจ หรือสาธารณประโยชน์ และ (v) การก่อตั้งรัฐธรรมนูญนี้” (ii) การระงับรัฐธรรมนูญของไลบีเรียเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2390 (iii) การจัดตั้ง การทำงาน และองค์กรอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสภาการไถ่ถอนประชาชน (iv) การกำหนดบทลงโทษใดๆ รวมทั้งโทษประหารชีวิต หรือการริบทรัพย์สินใดๆ โดยหรือภายใต้อำนาจของสภาการไถ่ถอนประชาชนภายใต้คำสั่งของสภาตามแต่ไม่จำกัดเพียงมาตรการที่สภาดำเนินการ เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดและการกระทำผิดต่อชาติไลบีเรีย ประชาชน เศรษฐกิจ หรือสาธารณประโยชน์ และ (v) การก่อตั้งรัฐธรรมนูญนี้” รวมทั้งโทษประหารชีวิต หรือการริบทรัพย์สินใด ๆ

 โดยหรืออยู่ภายใต้อำนาจของสภา

ไถ่ถอนประชาชนตามคำสั่งของคณะมนตรี ตามแต่ไม่จำกัดเพียงมาตรการที่สภาดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดในอาชญากรรมและการทุจริตต่อหน้าที่ ความเสียหายของประเทศไลบีเรีย ประชาชน เศรษฐกิจ หรือผลประโยชน์สาธารณะ; และ (v) การก่อตั้งรัฐธรรมนูญนี้” รวมทั้งโทษประหารชีวิต หรือการริบทรัพย์สินใด ๆ โดยหรืออยู่ภายใต้อำนาจของสภาไถ่ถอนประชาชนตามคำสั่งของคณะมนตรี ตามแต่ไม่จำกัดเพียงมาตรการที่สภาดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดในอาชญากรรมและการทุจริตต่อหน้าที่ ความเสียหายของประเทศไลบีเรีย ประชาชน เศรษฐกิจ หรือผลประโยชน์สาธารณะ; และ (v) การก่อตั้งรัฐธรรมนูญนี้”ตัวแทน Koon ตั้งข้อสังเกตว่าไลบีเรียและพลเมืองของประเทศไม่ควรมองว่าการชุบสังกะสีทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็นเป็นอุปสรรคต่อการก่อตั้งศาลในประเทศตามที่เขาพูด “ประชาคมระหว่างประเทศเต็มใจที่จะสูบเงินเป็นจำนวนมากเพื่อจัดตั้งศาล” ในไลบีเรีย

เขาระบุว่าการจัดตั้งศาลจะเปิดโอกาสให้มีงานทำสำหรับคะแนนของชาวไลบีเรียหลังการว่างงานในระดับสูงในสังคมตัวแทน Koon กล่าวว่าการข่มขู่และให้เหตุผลกับการกระทำของพวกเขาในช่วงสงครามในไลบีเรีย รวมทั้งวุฒิสมาชิกจอห์นสัน สามารถทำได้เมื่อพวกเขาได้รับโอกาสในการให้การเป็นพยานในศาลเมื่อมีการก่อตั้ง

เขายืนยันว่าบุคคลเหล่านี้บางคนซึ่งอ้างว่าตนทำภารกิจหลายอย่างในช่วงสงครามกลางเมืองเพื่อปกป้องญาติพี่น้องของตน ศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องให้ใครตื่นตระหนกตำหนิ Speaker Chambersในเดือนกันยายน 2019 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่า 50 คนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ 54 ได้ลงนามในมติจัดตั้งศาลสงครามและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (WECC) ในไลบีเรียการตัดสินใจของสมาชิกส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรในการลงนามในมตินี้เกิดขึ้นจากการร้องขอของประธานาธิบดีจอร์จ มานเนห์ เวอาห์ โดยเรียกร้องให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้คำแนะนำแก่เขาในการดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการความจริงและความสมานฉันท์ ซึ่งรวมถึง การจัดตั้งศาลอาชญากรรมสงคราม